بدون دسته

مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 9 صبح شرکت ایثار سپاهان در تاریخ 1400/03/23 در محل شرکت ایثار سپاهان به آدرس اصفهان، خیابان چهار باغ بالا، کوی بابک، پلاک 15 با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.