آخرین اخبارخبرشرکت ایثار سپاهان

مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 9 صبح شرکت ایثار سپاهان در تاریخ 1399/10/14 در محل شرکت ایثار سپاهان به آدرس اصفهان، خیابان چهار باغ بالا، کوی بابک، پلاک 15 با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.