آخرین اخبارخبر

مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 11 صبح شرکت ایثار اصفهان در تاریخ 1399/10/24 در محل شرکت ایثار اصفهان به آدرس اصفهان، چهارراه فلسطین، ابتدای خیابان فلسطین، ساختمان حافظ، طبقه اول، واحد 4 با حضور کلیه اعضاء برگزار شد.