برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مواد غذایی خمیرمایه چهارمحال و بختیاری

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مواد غذایی خمیرمایه چهارمحال و بختیاری در تاریخ 1400/03/12 رأس ساعت  9 صبح در محل شرکت مواد غذایی خمیرمایه چهارمحال و بختیاری به آدرس اصفهان، چهارراه فلسطین، ابتدای خیابان فلسطین، ساختمان حافظ، طبقه دوم، واحد 11 با حضور کلیه اعضاء برگزار شد.

برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه و عمومی فوق‌العاده شرکت ایثار بهاران

مجامع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 9 صبح و عمومی فوق العاده راس ساعت 11 صبح شرکت کشت و دام ایثار بهاران در تاریخ 1400/03/10 در محل شرکت کشت و دام ایثار بهاران به آدرس اصفهان، چهارراه فلسطین، ابتدای خیابان فلسطین، ساختمان حافظ، طبقه دوم، واحد 11 با حضور کلیه اعضاء برگزار شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت ایثار سپاهان

مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 9 صبح شرکت ایثار سپاهان در تاریخ 1399/10/14 در محل شرکت ایثار سپاهان به آدرس اصفهان، خیابان چهار باغ بالا، کوی بابک، پلاک 15 با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایثار اصفهان

مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 11 صبح شرکت ایثار اصفهان در تاریخ 1399/10/24 در محل شرکت ایثار اصفهان به آدرس اصفهان، چهارراه فلسطین، ابتدای خیابان فلسطین، ساختمان حافظ، طبقه اول، واحد 4 با حضور کلیه اعضاء برگزار شد.

برگزاری مجامع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و عمومی فوق العاده شرکت ایثار اصفهان

مجامع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده رأس ساعت 9 صبح و عمومی فوق العاده راس ساعت 11 صبح شرکت ایثار اصفهان در تاریخ 1399/09/30 در محل شرکت ایثار اصفهان به آدرس اصفهان، چهارراه فلسطین، ابتدای خیابان فلسطین، ساختمان حافظ، طبقه اول، واحد 4 با حضور کلیه اعضاء برگزار شد.

برگزاری مجامع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و عمومی فوق العاده شرکت ایثار اصفهان

مجامع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده رأس ساعت 9 صبح و عمومی فوق العاده راس ساعت 11 صبح شرکت ایثار اصفهان در تاریخ 1399/06/04 در محل شرکت ایثار اصفهان به آدرس اصفهان، چهارراه فلسطین، ابتدای خیابان فلسطین، ساختمان حافظ، طبقه اول، واحد 4 با حضور کلیه اعضاء برگزار شد.

برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده و عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت ایثار سپاهان

مجامع عمومی فوق‌العاده شرکت ایثار سپاهان در روز سه‌شنبه مورخ 1399/06/11 رأس ساعت 8 صبح و 9 صبح و مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده رأس ساعت 10 در محل شرکت به آدرس اصفهان، خیابان چهار باغ بالا، کوی بابک، پلاک 15 با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت مواد غذایی خمیرمایه چهارمحال و بختیاری

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت مواد غذایی خمیرمایه چهارمحال و بختیاری در تاریخ 1399/05/28 رأس ساعت 10 صبح در محل شرکت ایثار اصفهان به آدرس اصفهان، چهارراه فلسطین، ابتدای خیابان فلسطین، ساختمان حافظ، طبقه اول، واحد 4 با حضور کلیه اعضاء برگزار شد.

برگزاری مجمع شرکت ایثار بهاران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سهام داران شرکت ایثار بهاران (سهامی خاص)، با توجه به آگهی منتشره در روزنامه نسل فردا مورخ 03/04/1399 و در ساعت 9 صبح مورخ14/04/1399 در دفتر شرکت با حضور کلیه سهامداران تشكيل شد.